Visie van Basisschool de Bolster


Onze school heet “de Bolster”. Met deze naam, dit beeld en logo, en met het kunstwerk naast de ingang, willen wij iets uitdrukken. Wij willen kinderen, als ze op vierjarige leeftijd onze school binnenkomen, bescherming en veiligheid bieden, en ons, naarmate ze ouder worden en meer weten en kunnen, meer openen naar de buitenwereld, tot ze, op ongeveer twaalfjarige leeftijd, oud genoeg zijn om onze “behuizing” te verlaten. Vanuit dit uitgangspunt, deze grondhouding, gaan wij spelen en werken met kinderen. We stimuleren zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. We bevorderen samenwerking en behulpzaamheid. We willen uitdagen tot zelfontplooiing en verantwoordelijkheid. Ook willen we tegemoet komen aan de behoefte aan competentie van kinderen en accepteren we elkaar zoals we zijn.


In ons onderwijs besteden we aandacht aan de brede ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor de zintuiglijke, motorische, creatieve, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Toch heeft het laatste de overhand. We zijn een schl, een onderwijsinstituut, en daar gn we voor. Het realiseren van de kerndoelen vinden we belangrijk.

Daarnaast zijn er 3 zaken waar we extra aandacht aan besteden, speerpunten.

Sociaal-emotionele vorming is zo’n punt. Kinderen die zich veilig voelen op school, die goed in hun vel zitten, kunnen ook beter leren. Sociale veiligheid is een voorwaarde voor goed onderwijs.


Lezen is een tweede speerpunt. Wij zijn bezig ons leesonderwijs ng verder te verbeteren. Lezen is het voertuig van de ontwikkeling. Ook in het digitale tijdperk blijft vlot kunnen lezen van groot belang. Wij hebben de ambitie om ook dyslectische leerlingen zo goed mogelijk te leren lezen. We volgen de vorderingen van al onze leerlingen dan ook zorgvuldig.


En tenslotte culturele vorming. We besteden extra aandacht aan kunst en cultuur. Pas wanneer je je eigen culturele waarden kent en waardeert, kun je ook respect opbrengen voor die van anderen. Kinderen zien uit naar deze culturele activiteiten. Het is de bedoeling dat de culturele middagen een vast onderdeel van ons jaarprogramma worden.