Ouderraad

Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster

De Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Bolster diverse activiteiten coördineert en organiseert in het belang van alle leerlingen. De OR wil naast de ouders en school staan met als gemeenschappelijk doel onze kinderen. De OR heeft ook als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur en team te bewerkstelligen.

Voor een goed verloop van de activiteiten en bijkomende zaken vergadert de OR, samen met de afgevaardigde van het team van de Bolster. Ongeveer vijf keer per jaar.

De OR informeert de ouders via social schools en via de leerkrachten, desgewenst zijn de notulen van de OR vergaderingen op te vragen via e-mailadres: ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

Mocht u als ouder interesse hebben om bij de OR te komen, of geheel vrijblijvend een vergadering willen bijwonen, spreek dan gerust één van de leden aan of mail naar ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.